معلومات در مورد جواز کار


چگونه بخاطر اصلاح کردن جواز کار درخواست دهیم؟

اگر درخواست سند جواز کار EAD شما حاوی معلومات نادرست یا اشتباه است، لطفا برای اطلاعات اصلاح کردن به وب سایت USCIS مراجعه کنید.

روی این لینک کلیک کنید: معلومات در مورد جواز کار

  Information to correct Employment Authorization Card in Dari


:English Version Link USCIS

https://www.uscis.gov/humanitarian/information-for-afghans

Post Your Comments