معلومات عمومی برای هموطنان ایکه تازه به امریکا میایند

Written by: Karim Fayez :درین بخش راجع به این سوالات بحث می کنیم 1- آیا می توانيم بعد از اخذ ویزه مستقیماً بدون همکاری ای او ام به امریکا بیایيم و از کمک های دولت مستفید شویم؟ 2- کدام ایالات برای زندگی بهتر است؟ 3- چی مقدار پول نیاز است تا همراه خود داشته باشیم؟ 4- قبل از سفر به طرف …

Free Tax Preparation Help

Great news! The federal government’s Internal Revenue Service (IRS) is offering free tax preparation help for low income people making $54,000 or less, persons with disabilities and especially those with limited English speaking ability. Some locations are offering the Farsi language option, you will need to search for it. For more information and to find the locations and dates, please …