معلومات عمومی برای هموطنان ایکه تازه به امریکا میایند

Written by: Karim Fayez :درین بخش راجع به این سوالات بحث می کنیم 1- آیا می توانيم بعد از اخذ ویزه مستقیماً بدون همکاری ای او ام به امریکا بیایيم و از کمک های دولت مستفید شویم؟ 2- کدام ایالات برای زندگی بهتر است؟ 3- چی مقدار پول نیاز است تا همراه خود داشته باشیم؟ 4- قبل از سفر به طرف …